PRAVIDLA PROMO AKCE WHIRLPOOL
PRO KUCHYŇSKÁ STUDIA 2019

platná pro letáky:

Whirlpool Vestavné spotřebiče pro kuchyňská studia 2020/1

Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla letákové nabídky Whirlpool pro kuchyňská studia (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel prodejní akce
  Pořadatelem prodejní akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49243411, DIČ: CZ49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20460 (dále jen „pořadatel“).

 2. Termín a místo konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá v termínu od 1.2.2020. 2019 do 31.12.2020 (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

 3. Účastník prodejní akce
  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

 4. Produkty zařazené do prodejní akce
  Zákazník, který zakoupí tři spotřebiče značky Whirlpool z letáku pro kuchyňská studia, označených logem dárku, může získat dárek k nákupu zdarma.
  Akce se vztahuje pouze na vybrané modely uvedené v letáku Vestavné spotřebiče pro kuchyňská studia 2020/1, označených logem dárek.

  Vybrané modely zařazené do akce:
  Trouby:
  W9 OM2 4MS2 H, W7 OS4 4S1 P, W7 OM4 4S1 P, W7 OM4 4S1 P BL, W7 OM5 4S P, AKZ9 6230 NB, AKZ9 6220 WH, AKZ9 6220 IX, W7 MS450
  Mikrovlnné trouby:
  W9 MN840 IXL, W7 MD540, W7 MD440, W7 MD440 NB, AMW 9605/IX, AMW 506/WH, AMW 506/NB, AMW 506/IX
  Varné desky:
  WF S2765 NE/IXL, WF S9365 BF/IXL, GOA 6425/WH, GOA 6425/NB, GOA 6425/S, GOW 7523/NB,
  Myčky nádobí:
  WIO 3T133 DL E S, WIO 3T133 DEL, WCIO 3O32 PE, WBO 3T323 6.5P X, WSIP 4O23 PFE
  Chladničky:
  SP40 802 EU, ART 963/A+/NF, ART 6611/A++
  Kávovary
  W11 CM145
  Odsavače:
  WDO 93F B K, AKR 860 IX


 5. Podmínky účasti v prodejní akci
  5.1. Nákup setu 3 spotřebičů z letáku Vestavné spotřebiče pro kuchyňská studia 2020/1, přičemž nákupem setu se rozumí nákup 3 spotřebičů v rámci jedné kupní smlouvy. 5.2. Nákup se uskuteční v době trvání prodejní akce.
  5.3. Kompletní a řádné vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.whirlpool.cz/promo-akce/darky do 14 dnů od uskutečnění nákupu.
  5.4. Po ověření registračních údajů obdrží účastník dárek do 30 dnů na adresu uvedenou v registračním formuláři.
  5.5. V registračním formuláři pro musí být uveden: jméno, příjmení, email a adresa koncového zákazníka, jméno prodejce, datum zakoupení spotřebiče, údaje o spotřebiči (typ spotřebiče, modelové označení, modelové číslo - 12NC, výrobní číslo), kopie nákupního dokladu, unikátní kód přidělený prodejcem
  5.6. Na dárek nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Dárek splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné právní úpravy ČR.

  Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

  V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Společnost Whirlpool neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.
  Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na dárek. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).
  V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

 6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
  Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

 7. Závěrečná ustanovení
  Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.whirlpool.cz/promo-akce/darky. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárku v prodejní akci.

Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485.
Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno.